میل کردن بعضی گیاهان دارویی کشنده است/ دستگاه لیزر های زینتی , علت ترویج مسمومیت های گیاهی

مسمومیت ناشی از دستگاه لیزر و گیاه می تواند در مواقعی سبب به مرگ شود این در حالی است که مردم فارغ از توجه به این دستور مبادرت به خریداری دستگاه لیزر های سمی و یا این که تناول کردن داروهای گیاهی می کنند .

اتاق خبر ۲۴ : انس و دوستی مردمان با گیاهان , سبب به افزایش نگهداری دستگاه لیزر و گیاه در منازل شده است . در کنار جذابیت های نگهداری از دستگاه لیزر و گیاه , و بهبود روحیه در فضای ساختمان های قوطی کبریتی , رشد بعضی از آن ها می‌تواند عوارض بدی داشته باشد و مردم غافل از آن , اقدام به تنظیم هر دسته گیاهی می نمایند . این در حالی است که در بسیاری از مرز و بوم های جهان گیاهان , تحت عنوان یکی‌از علل حیاتی بروز مسمومیت ها بویژه در کودک ها ذیل ۵ سال محسوب میشوند

مبتنی بر گزارش هر ساله انجمن مرکز ها در اختیار گرفتن مسمومیت آمریکا در سال ۲۰۰۸ , بیش از ۶۰ هزار گزینه مسمومیت ناشی از گیاهان سمی در این کشور گزارش شده است , که بیش از ۴۰ هزار مورد آن در خردسال ها کمتر از ۵ سال روی داده است که معادل ۴ . ۳ درصد از کل موارد مسمومیت های گزارش شده در‌این گروه سنی است . به عبارتی , گیاهان سمی به عنوان دهمین استدلال پیدایش مسمومیت در خردسال ها در‌این مرزوبوم محسوب می گردند .

گزارشات به دست آمده از مرکزها اطلاع رسانی دارو ها و سموم کشور ایران در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از در میان ۱۴۶۴۰ ارتباط تلفنی مرتبط با مسمومیت , ۷۶۱ تماس ( ۳/۵ درصد از موارد ) درباره‌ی مسمومیت با گیاهان سمی بوده است . شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی در سرزمین ما سبب به تولید تنوع متعددی در گونه های گیاهی شده‌است که این دستور خویش موجب دسترسی مردم به انواع گیاهان دارویی و سمی در مناطق وسیعی از کشو دستگاه لیزر ر می‌شود . در سالیان اخیر , افزایش گرایش مردم به مصرف دارو های گیاهی و گیاهان دارویی , سبب ساز مصرف گیاهان به طور ناآگاهانه و خودسرانه - با حدس داشتن بها دارویی و به دستگاه لیزر دان مستقل بیماری ها - شده اس دستگاه لیزر ت .
دستگاه لیزر
مسموم دستگاه لیزر یت با گیاهان در بعضا از گروه های سنی و شغلی به واحد سنجش بیشتری مشاهده میشود و ممکن است به صورت مسمومیت های اتفاقی و عمدی فیس دهد . همانگونه که ذکر شد مسمومیت ناشی از گیاهان در کودک ها تحت ۵ سال شیوع بیشتری دارااست . کنجکاوی ذاتی خردسال ها در‌این محدوده سنی و وجود جذابیت در شکل و رنگ قسمت های گوناگون یک گیاه سمی مانند میوه , دانه و برگ آن , سبب می شود تا کودک به صورت اتفاقی و از روی کنجکاوی مبادرت به بلع قسمت های متفاوت یک گیاه سمی کند . دستگاه لیزر
دستگاه لیزر
از ن دستگاه لیزر ظر شغلی , بروز مسمومیت های گیاهی در کشاورزان , باغداران , شکارچیان و کارگران مزارع و دستگاه لیزر خانه ها به علت تماس بیشتر با اشکال گیاهان سمی شیوع بیشتری دارااست . قابل ذکر است بسیاری از گیاهان دارویی در صورتی‌که که به ص دستگاه لیزر ورت خودسرانه و با مقادیر بیش تر از حد مصرف شوند میتوانند منجر بروز مسمومیت در بشر شوند . علاوه بر آن بعضی از انواع گیاهان تزئینی مثل دیفن باخیا و خرزهره که در باغچه های منازل و آپارتمان های مسکونی کاشته و محافظت میشوند نیز میتوانند در فیس مصرف اتفاقی موجب پیدایش مسمومیت در انسان شوند .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *